Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu

Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu

Tajovského 10
97401 Banská Bystrica
IČO: 31897479

Informácie o inštitúcii Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu

 

Poslanie združenia

 

Poslaním slovensko-švajčiarskeho združenia pre rozvoj cestovného ruchu je podpora cestovného ruchu na Slovensku najmä v oblasti zvyšovania odborných vedomostí pracovníkov cestovného ruchu na všetkých úrovniach riadenia a výkonnej činnosti, podpora výchovy a vzdelávania študentov stredných a vysokých škôl so zameraním na cestovný ruch, ako aj poradenská činnosť pre malých a stredných podnikateľov v cestovnom ruchu s využitím švajčiarskeho know – how.

Činnosť združenia vychádza z princípu trvalo-udržateľného rozvoja cestovného ruchu pri súčasnom zabezpečovaní zvyšovania jeho efektívnosti.

 

Spolupráca na projektoch cestovného ruchu

Medzi hlavné projekty cestovného ruchu, na spracovanie ktorých sa zameriava združenie patria:

a) projekty pre miestne a regionálne samosprávy (obce a VÚC):
- stratégie a koncepcie rozvoja stredísk a regiónov cestovného ruchu,
- marketingové stratégie rozvoja stredísk a regiónov cestovného ruchu,

b) pre podnikateľské subjekty cestovného ruchu:
- štúdie realizovateľnosti (feasibility study) zariadení a stredísk cestovného ruchu,
- podnikateľské (business) plány.

Na projektoch sa podieľajú skúsení vysokoškolskí pedagógovia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, odborníci z hospodárskej praxe cestovného ruchu, hotelierstva, pohostinstva cestovných kancelárií, ap.).

Na viacerých projektoch združenie spolupracovalo a spolupracuje so zahraničnými partnermi z Veľkej Británie (Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Horehroní), Belgicka (Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Zamagurí a Hornej Orave) a Holandska (zriadenie Turistickej informačnej kancelárie ICN v Námestove).

 

Vzdelávacie aktivity v oblasti cestovného ruchu

V ponuke združenia sú v súčasnosti 2 vzdelávacie kurzy:

a) Manažment hotela a penziónu
b) Podnikanie vo vidieckom cest. ruchu a agroturistike


Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici ponúka kurz pre začínajúcich i ostatných podnikateľov v oblasti ubytovacích zariadení cestovného ruchu, najmä hotelov a penziónov:

MANAŹMENT HOTELA A PENZIÓNU

Výučbové moduly:

A. Cestovný ruch a hotelierstvo

1. Súčasný stav hotelierstva na Slovensku
2. Stratégia prežitia malých a stredných hotelov a penziónov na Slovensku
3. Trendy v hotelierstve u nás a vo svete

B. Manažment hotela a penziónu

1. Vymedzenie pojmu Manažment hotela a penziónu
2. Funkcie manažmentu hotela a penziónu
- plánovanie,
- organizovanie,
- personálne zabezpečenie a vedenie zamestnancov,
- kontrola.

C. Manažment ubytovacej prevádzky

1. Rezervovanie ubytovania
2. Príchod a odchod hosťa (check in a check out)
3. Starostlivosť o ubytovací úsek (housekeeping)
4. Bezpečnosť v hoteli a penzióne

D. Manažment pohostinskej prevádzky

1. Zásobovanie pohostinskej prevádzky
2. Výroba v pohostinskej prevádzke
3. Odbyt v pohostinskej prevádzke
4. Hygienické podmienky pohostinskej prevádzky

E. Manažment doplnkových služieb

1. Animácia v hoteli a penzióne
2. Služby wellness
3. Ostatné doplnkové služby

F. Marketingový manažment

1. Osobitosti marketingu hotela a penziónu
2. Segmentácia hostí
3. Produkt hotela a penziónu
4. Distribúcia produktu
5. Marketingová komunikácia
6. Osobný marketing
7. Elektronický marketing cestovného ruchu

G. Kontroling hotela a penziónu

1. Kontroling v systéme riadenia hotela a penziónu
2. Plánovanie v hoteli a penzióne
3. Podnikové kalkulácie a rozpočtovanie
4. Finančný kontroling v hoteli a penzióne
5. Investičný kontroling v hoteli a penzióne
6. Informačný systém hotela a penziónu z hľadiska kontrolingu
7. Vyhodnocovanie výsledkov kontrolingu
8. Podnikateľské riziko a krízový vývoj

E. Personálny manažment

1. Organizácia personálneho manažmentu
2. Zabezpečenie pracovných zdrojov
3. Riadenie výkonu
4. Rozvoj zamestnancov
5. Odmeňovanie zamestnancov
6. Zamestnanecké vzťahy
7. Bezpečnosť a zdravie pri práci
8. Správa zamestnaneckých a osobných záležitostí

F. Ekologický manažment

1. Úspora energie a vody
2. Odpadky
3. Ekologický nákup produktov

Termín: podľa dohovoru s objednávateľom

Cena kurzu: Cena sa stanoví dohodou v závislosti od rozsahu kurzu a počtu zúčastnených účastníkov. K cene za školenie sa účtujú náklady na ubytovanie a stravovanie lektorov (v prípade viacdenných kurzov), cestovné a prípadne ďaľšie nevyhnutné výdavky v závislosti od objednávky.

Obsah kurzu. Výber tém z horeuvedenej ponuky a rozsah v počte hodín si stanoví objednávateľ po konzultácii so združením.

Lektori kurzu: Pracovníci Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, najmä Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania a v prípade potreby aj pracovníci z praxe v oblasti hotelierstva.

Študijné materiály: Pre účastníkov kurzu sú zabezpečené študijné materiály, príp. osobné konzultácie podľa požiadaviek objednávateľa alebo účastníkov.

Záujemci o uvedený kurz môžu kontaktovať združenie na uvedenej kontaktnej adrese.


Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici ponúka kurz pre začínajúcich podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike:

„Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike“

Názov témy:

1. Úvod do cestovného ruchu

2. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika – ich charakteristika a špecifiká

3. Právne otázky podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike

4. Ekonomické otázky podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike

5. Jednoduché a podvojné účtovníctvo

6. Základy práce s počítačom

7. Marketing vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike

8. Poskytovanie služieb vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike

a) ubytovacie služby,

b) stravovacie služby,

c) doplnkové služby a animácia.

9. Starostlivosť o hosťa vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike

10. Materiálne podmienky pre poskytovanie služieb vo vidieckom cestovnom ruchu

11. Tvorivé workshopy

Termín: podľa dohovoru s objednávateľom

Cena kurzu: stanoví sa cena dohodou v závislosti od rozsahu kurzu a počtu zúčastnených účastníkov. K cene za školenie sa účtujú náklady na ubytovanie a stravovanie lektorov (v prípade viacdenných kurzov), cestovné a prípadne ďalšie nevyhnutné výdavky v závislosti od objednávky.

Obsah kurzu: Výber tém z horeuvedenej ponuky a rozsah v počte hodín si stanoví objednávateľ po konzultácii so združením

Lektori kurzu: Pracovníci Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, najmä Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania a v prípade potreby aj pracovníci z praxe vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike.

Študijné materiály: Pre účastníkov kurzu sú zabezpečené študijné materiály, príp. konzultácie podľa požiadaviek objednávateľa

Záujemci o uvedený kurz môžu kontaktovať združenie na uvedených kontaktnej adrese.

Kde nás nájdete?

Zobrazit